บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 18

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สาระสำคัญ

ข้อความบางตอน