บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 17

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สาระสำคัญ

ข้อความบางตอน