บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 13

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สาระสำคัญ

ข้อความบางตอน