ธรรมนิยามคืออะไร

     ธรรมนิยาม หมายถึง เป็นธรรมเนียมหรือเป็นสภาพธรรมของธรรมนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้น