ขันธ์ ๕ ได้แก่ปรมัตถธรรมอะไร

ขันธ์ ๕ ก็เป็นปรมัตถธรรม และปรมัตถธรรมมี ๔  จิต เจตสิก รูป นิพพาน

เพราะฉะนั้นจิต เจตสิก รูปเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็ได้แก่ ปรมัตถธรรม ๓