Loading...
 4371   ทรงมอบพระธรรมให้พุทธบริษัท ๔

พระผู้มีพระภาคทรงมอบพระธรรมให้พุทธบริษัท ๔

แม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้น พระองค์ก็ได้ทรงเห็นความ

สำคัญของพุทธบริษัททั้ง ๔    ไม่ได้มอบหมายพระธรรมไว้กับพุทธบริษัท

ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเฉพาะ หรือว่าเพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะ

ปรับปรุง 7 ส.ค. 2554