แล้วแต่เหตุปัจจัย...ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจ

สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

 ...แต่ถ้าไม่เข้าใจ หรือ ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหตุปัจจัย 

 ก็จะเป็นการคิดโดยมีเรา แล้วการกล่าวอ้างด้วยความมีตัวตน

การปฏิบัติธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค

ด้วยเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่สำหรับอ่านหรือว่าไม่ใช่เพียงสำหรับพิจารณา

ทุกท่านควรจะประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่เข้าใจด้วย

ถ้าไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาพระธรรมโดยละเอียด ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงนั้นลึกซึ้งและละเอียดจริงๆ

ฉะนั้น ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และ ขั้นศีล

แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญปัญญานั้น

ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้

 

หัวข้อหมายเลข  3755
ปรับปรุง  17 มี.ค. 2554