ควรจะรู้ความจริง

ควรจะรู้อะไร จากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า


หัวข้อหมายเลข  11389
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561