เก่งลวงล่อ

โลภะเป็นสภาพติดข้อง ลวงล่อ เกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตประจำวัน แต่เห็น

ได้ยากยิ่ง ปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถรู้และละโลภะได้ตามความเป็นจริง