รู้แล้วแต่ยังติดข้อง

แม้ปัญญาจะประจักษ์สภาพธรรมตามความเป็นจริง แต่ถ้าปัญญานั้นยังไม่พอ

ก็ยังไม่ถึงระดับที่จะละความติดข้องได้ จึงต้องอบรมปัญญาต่อไป จนกว่าจะ

ดับความติดข้องได้จริงๆ