สะสมบารมีทีละน้อย

ความดีแม้เล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ที่มีความเข้าใจธรรมเป็นปัจจัย ก็เป็นบารมี

ที่จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การดับกิเลสอกุศลต่อไป ไม่ใช่ความหวัง

ความต้องการที่จะให้เป็นบารมี