คิดว่ารู้แล้ว

ถ้าคิดว่ามีความรู้ความเข้าใจธรรมดีแล้ว โดยไม่ได้ประจักษ์แจ้งจริงๆ แสดงว่า

ยังไม่มีความเข้าใจแม้ในขั้นการฟังเพียงพอ แต่เพราะความหวังความต้องการ

และความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  10949
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560