ธรรมส่วนหยาบและธรรมส่วนละเอียด

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมส่วนหยาบและส่วนละเอียดก็คือ สิ่งที่มีที่

ปรากฎสามารถจะรู้ได้เป็นธรรมส่วนหยาบ ส่วนสิ่งไม่ปรากฏให้รู้ได้โดยง่าย

เป็นธรรมส่วนละเอียด แต่ที่เป็นประโยชน์คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏ

เพื่อความเข้าใจธรรมตามความเป็นจริง


หัวข้อหมายเลข  10947
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560