ประเพณีที่ผิด

ประเพณีมีทั้งที่ดีงามถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ถ้ามีความเข้าใจ

พระธรรมวินัยถูกต้อง และรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก แล้วจะมีความมั่นคงที่กล้าจะ

แก้ไขในสิ่งที่ผิดที่เคยชินมาเพื่อรักษาพระธรรมวินัยหรือไม่