จะเปลี่ยนพระวินัยไม่ได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยด้วยพระองค์เอง ดังนั้นหากภิกษุใด

ไม่สามารถประพฤติตามพระวินัยได้ ก็ควรจะลาสิกขาบทคือสึกไป แต่ไม่อาจ

จะเปลี่ยนแปลงพระวินัยที่ทรงบัญัติไว้ดีแล้วได้เลย