ปล่อยวาง

เป็นตัวตนที่ปล่อยวางหรือเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เราที่เข้าใจจึงปล่อยวาง


หัวข้อหมายเลข  10943
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560