น้ำทีละหยด

ปัญญาที่เข้าใจธรรมทีละเล็กละน้อย เหมือนน้ำทีละหยดที่ค่อยๆรดลงในจิต

เพื่อชำระล้างความไม่รู้ที่มีอยู่อย่างมากมายในจิต