ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างไร

การศึกษาพระไตรปิฎกที่ผิด กับการศึกษาพระไตรปิฎกที่ถูกต้องแตกต่าง

กันอย่างไร