ทุ่มเทด้วยตัวตน

ปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นได้ ต้องด้วยความเข้าใจถูกในความไม่ใช่ตัวตน

ไม่ใช่เพียรด้วยความเป็นตัวตนที่เข้าใจผิด