ประโยชน์ของพระวินัย

พระวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติ มีประโยชน์เกื้อกูลอย่างไร

บ้าง และถ้าไม่มีภิกษุที่ประพฤติตามธรรมวินัย พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไร