ไม่ออกนอกทาง

ขณะนี้สภาพธรรมกำลังเกิดดับ แต่ไม่รู้มานานแสนนาน เพราะฉะนั้นจะไป

ทางไหน คือจะไปในทางผิดที่ไม่ทำให้รู้ความจริงขณะนี้ หรือทางที่สามารถ

เข้าใจถูกในสภาพธรรมที่ปรากฎขณะนี้ตามความเป็นจริง โดยไม่เลือกสถานที่

ไม่เลือกอารมณ์ ซึ่งจะเป็นหนทางที่สามารถชำระล้างความยึดมั่นว่าเป็นเรา

และกิเลสอกุศลต่างๆได้ตามลำดับ


หัวข้อหมายเลข  10935
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560