ศีลกับอธิศีล

ศีลนอกพระศาสนา กับศีลที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ต่างกันอย่างไร


หัวข้อหมายเลข  10933
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560