ศีลกับอธิศีล

ศีลนอกพระศาสนา กับศีลที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ต่างกันอย่างไร