ศาสนาเสื่อมเพราะว่ายาก

ว่ายาก คือยึดถือในหนทางปฏิบัติผิด โดยไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่ถูกต้อง

ตามพระธรรมวินัย จึงเป็นเหตุให้พระศาสนาเสื่อม


หัวข้อหมายเลข  10932
ปรับปรุง  11 ก.ค. 2560