ศาสนาเสื่อมเพราะว่ายาก

ว่ายาก คือยึดถือในหนทางปฏิบัติผิด โดยไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่ถูกต้อง

ตามพระธรรมวินัย จึงเป็นเหตุให้พระศาสนาเสื่อม