ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ เป็นผู้ทำความดีในเพราะการขอ