เครื่องกั้น-เครื่องเนิ่นช้า

วิ.     สงสัยเรื่องเครื่องกั้นกับเครื่องเนิ่นช้าจะใช้ยังไงครับ

สุ.     สำหรับผู้ที่ยังมีความเห็นผิดแล้วก็เข้าใจว่าขณะนั้นถูก ขณะนั้นกั้นเพราะว่าเป็นความเห็นผิด แต่ผู้ที่มีความเห็นถูกและโลภะเกิด ผู้นั้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นโลภะเป็นเครื่องกั้น แต่ว่าท่านมีความเห็นถูกในหนทาง

วิ.     โดยสภาพของตัวทิฏฐิเองและโลภะเอง

สุ.     ทิฏฐิก็ต้องเกิดกับโลภะ เพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นมีโลภะปรากฏหรือว่ามีทิฏฐิปรากฏ

วิ.     โดยสภาพก็เกิดขึ้นโดยเหตุและปัจจัย แต่ว่าสติสามารถเกิดระลึกได้

สุ.     แน่นอน ถ้าขณะนั้นสติเกิด ก็จะมีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ แม้ทิฏฐิก็เป็นอารมณ์ของสติได้ ถ้าขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่องกั้น เพราะว่าบุคคลนั้นมีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นทิฏฐิ เป็นความเห็นผิด

 

 

 

 

 


หัวข้อหมายเลข  10896
ปรับปรุง  8 มิ.ย. 2560