ไม่ละอายเพราะไม่มีปัญญา

ถ้าบวชโดยไม่มีความเข้าใจธรรมก็จะเป็นผู้ไม่ละอาย ไม่ศึกษาธรรมวินัย

และไม่สามารถประพฤติตามกิจของพระภิกษุได้เลย