ทางออกเรื่องภิกษุกับเงินทอง

ภิกษุในธรรมวินัย ไม่สามารถรับเงิน ทอง ทรัพย์สินใดๆ ได้เลย ถ้ารับมาแล้ว

ต้องสละโดยมีคฤหัสถ์เป็นผู้ดำเนินการ ให้เหมาะควรตามธรรมวินัย


หัวข้อหมายเลข  10879
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560