ปกติของธรรม

พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมด เป็นการแสดงสภาพธรรมที่มีอยู่เป็นปกติ

ขณะนี้ ว่า ไม่ใช่เรา


หัวข้อหมายเลข  10877
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560