ปกติของธรรม

พระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมด เป็นการแสดงสภาพธรรมที่มีอยู่เป็นปกติ

ขณะนี้ ว่า ไม่ใช่เรา