บวชทำลายพระศาสนา

การบวชด้วยความไม่เข้าใจพระธรรมวินัย และประพฤติผิดต่างๆ เป็นการ

ทำลายพระศาสนาอย่างมาก ดังนั้นชาวพุทธ ควรศึกษาพระธรรมวินัยให้

เข้าใจ และช่วยกันเพ่งโทษ คือแสดงให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษ เมื่อมีการทำ

ผิดพระวินัย จึงจะเป็นการรักษาพระศาสนา ไม่ใช่สนับสนุนให้ไปบวชกัน

มากๆ ด้วยความไม่รู้


หัวข้อหมายเลข  10876
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560