จะปฏิวัติแนวพุทธ

พระพุทธศาสนา เป็นคำสอน ให้เข้าใจความจริงของโลก ว่าโลกคือสิ่งที่มีจริง

เกิดแล้วดับ ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็มีสภาพธรรมที่เกิดตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป

เช่นกัน ซึ่งสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับเป็นทุกข์ ดังนั้นผู้ที่ศึกษาและเข้าใจธรรม

ถูกต้อง จะไม่มีความคิดที่จะปฏิวัติพระพุทธศาสนาเลย เพราะเป็นความจริง

ถึงที่สุด


หัวข้อหมายเลข  10874
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560