สังคมคืออะไร

เพราะมีธรรมคือจิต เจตสิก รูป จึงมีการสมมติว่าเป็นแต่ละบุคคล ซึ่งรวมๆกัน

เป็นสังคม