สังคมคืออะไร

เพราะมีธรรมคือจิต เจตสิก รูป จึงมีการสมมติว่าเป็นแต่ละบุคคล ซึ่งรวมๆกัน

เป็นสังคม


หัวข้อหมายเลข  10873
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560