รู้ประมาณในการรับ

การรู้จักประมาณในการรับ คือจะรับสิ่งใด ก็ด้วยจิตที่ดี เพื่ออนุเคราะห์ผู้ให้

ให้เกิดกุศลจิต แต่ถ้าเป็นภิกษุ การจะรับสิ่งใดต้องเป็นไปตามธรรมวินัยด้วย