รู้ประมาณในการบริโภค

โลภะทำให้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค และการจะละคลายขัดเกลาความติดข้อง

ในการบริโภคอาหาร รวมทั้งกิเลสทั้งหมดได้ ต้องเป็นการอดทนที่จะเข้าใจใน

ความไม่ใช่เรา คือรู้ในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งจะเป็นไปเพื่อการ

ไม่มีกิเลสได้จริงๆ