รีรอที่จะเข้าใจความจริง

ทำไมจึงรีรอที่จะเข้าใจความจริง อะไรทำให้รีรอ และการเห็นประโยชน์ที่จะ

เข้าใจความจริงโดยไม่รีรอคืออย่างไร