โอกาสที่ได้ฟังธรรม

การที่จะได้มีโอกาสฟังพระธรรม เป็นเพราะบุญที่กระทำไว้แล้วในกาลก่อน และจะ

เป็นปัจจัยให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ซึ่งละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ได้ตาม

ความเป็นจริง เป็นไปเพื่อละความไม่รู้และความติดข้อง