ประมาทไม่ได้

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก ให้ได้เข้าใจความจริง

ซึ่งยากยิ่งที่จะมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษา จึงควรไม่ประมาทในการฟังพระธรรม

แม้เพียงแต่ละคำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่ทรงแสดง