เหมือนซื้อความสุขใจ

การให้ด้วยความหวัง แม้เพียงต้องการความรู้สึกพอใจสุขใจของตนเอง ขณะนั้น

การให้นั้นก็ไม่เป็นทานกุศล เพราะขณะนั้นเป็นโลภะ เป็นอกุศล เป็นความยึดถือ

ด้วยความเป็นตัวตน จึงควรเห็นโทษของความรักความผูกพัน และอบรมเจริญ

ปัญญาเพื่อละคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนของเรา