ดีงามเพราะความเข้าใจ

ความเข้าใจพระธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามต่างๆ ที่จะเป็นไปเพื่อดับ

กิเลสต่อไป


หัวข้อหมายเลข  10574
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559