เบาเพราะเข้าใจ

การฟังพระธรรมก็เพื่อเข้าใจขึ้นๆ จนมีความมั่นคงในธรรม ก็จะไม่ต้องหนักใจว่า

ยังไม่เข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ และเมื่อรู้จริงๆในสภาพธรรมก็จะยิ่งเบาด้วยความ

เข้าใจที่เพิ่มขึ้น