กล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูก

ทำไมไม่กล้าที่จะรู้ความจริง และไม่กล้าที่จะกล่าวคำจริง ทั้งๆที่การรู้และกล่าว

ความจริงตามพระธรรมเป็นการเคารพในพระรัตนตรัย และเป็นประโยชน์เกื้อกูล

ต่อผู้อื่นด้วย