วันสำคัญสำหรับใคร

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญกับใคร สำคัญอย่างไร ซึ่งการระลึก

ถึงคุณพระรัตนตรัยไม่จำกัดเฉพาะในวันไหนๆ แต่ขึ้นกับจิตที่ประกอบด้วยเข้าใจ

พระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นหรือไม่