เพลงของ มศพ. [อริยสาวิตรีบูชา]

เพลง อริยสาวิตรีบูชา

ประพันธ์โดย
ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

ขับร้องโดย
คุณโอ ปวีร์ คชภักดี
สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๘๙๗