เชิญสนทนาธรรมที่ลำพูน เชียงใหม่ และพะเยา

เชิญสนทนาธรรมที่ลำพูน เชียงใหม่ และพะเยา
วันที่ ๕  -  ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๙