โลกธรรม

ธรรมประจำโลกคือ ลาภ-เลื่อมลาภ ยศ-เสื่อมยศ สรรเสริฐ-นินทา สุข-ทุกข์

เป็นโลกธรรมคือสภาพที่เกิดขึ้นและดับไป