เลือกไม่ได้

ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงไม่ใช่เราที่จะเลือกอะไรด้วยความเป็นตัวตน

แต่เป็นการสะสมมาที่จะมีจิต เจตสิก ที่จะเป็นไปอย่างนั้นๆ