ตามกิเลส

ดูเหมือนจะกลัวกิเลสอกุศลที่น่ารังเกียจ แต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่เป็นไปตาม

กิเลสอย่างมากมายด้วยความไม่รู้ เพราะมีการสะสมและคุ้นเคยที่กิเลสจะเกิด

ได้ทันที การสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆชำระกิเลสที่

มากมายเหล่านี้ได้