อยากนิพพานแต่ไม่รู้จักกิเลส

นิพพานเป็นสภาพที่ดับกิเลสได้โดยปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งในนิพพาน

แต่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนิพพาน จึงอยากถึงนิพพาน แต่แม้กิเลสและสภาพ

ธรรมที่เกิดดับในชีวิตประจำวันก็ยังไม่รู้ แล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไร