นิมิตของสภาพธรรม

การเกิดดับสืบต่อของรูปธรรมนามธรรมอย่างรวดเร็วมากมายหลายขณะ ทำให้

เป็นนิมิต ได้แก่ รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต

ปรากฏให้รู้ได้ ดังนั้นที่มีความยึดถือสิ่งต่างๆมากมายในชีวิต แท้จริงก็คือนิมิต

จากการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมนั่นเอง