ดอกไม้อยู่ที่ไหน

ดอกไม้อยู่ที่ไหน
จากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙