ยกเลิก

 •   คำที่ 317  ญาณ 
   ดาวน์โหลด 6วันที่ 22 ก.ย. 2560
 •   คำที่ 316  สมณ 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 15 ก.ย. 2560
 •   คำที่ 315  หิริ 
   ดาวน์โหลด 6วันที่ 8 ก.ย. 2560
 •   คำที่ 314  ปญฺญาเตช 
   ดาวน์โหลด 9วันที่ 1 ก.ย. 2560
 •   คำที่ 313  ปุญฺญเตช 
   ดาวน์โหลด 3วันที่ 25 ส.ค. 2560
 •   คำที่ 312  สตฺฤสาสน 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 18 ส.ค. 2560
 •   คำที่ 311  ลามกภิกฺขุ 
   ดาวน์โหลด 29วันที่ 10 ส.ค. 2560
 •   คำที่ 310  สงฺขตธมฺม 
   ดาวน์โหลด 8วันที่ 6 ส.ค. 2560
 •   คำที่ 309  อาลย 
   ดาวน์โหลด 4วันที่ 27 ก.ค. 2560
 •   คำที่ 308  อปณฺณกปฏิปทา 
   ดาวน์โหลด 10วันที่ 20 ก.ค. 2560
 •   คำที่ 307  ธมฺมกาม 
   ดาวน์โหลด 9วันที่ 14 ก.ค. 2560
 •   คำที่ 306  อวิชฺชลงฺคี 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 7 ก.ค. 2560
 •   คำที่ 305  อกฺโกธ 
   ดาวน์โหลด 18วันที่ 29 มิ.ย. 2560
 •   คำที่ 304  ธมฺมวินย 
   ดาวน์โหลด 18วันที่ 23 มิ.ย. 2560
 •   คำที่ 303  สมฺมาวายาม 
   ดาวน์โหลด 4วันที่ 18 มิ.ย. 2560
 •   คำที่ 302  มิจฺฉามคฺค 
   ดาวน์โหลด 6วันที่ 9 มิ.ย. 2560
 •   คำที่ 301  วิมุตฺ 
   ดาวน์โหลด 6วันที่ 9 มิ.ย. 2560
 •   คำที่ 300  ทุกฺขเวทนา 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 25 พ.ค. 2560
 •   คำที่ 299  มาน 
   ดาวน์โหลด 3วันที่ 22 พ.ค. 2560
 •   คำที่ 298  นิยฺยานิก 
   ดาวน์โหลด 8วันที่ 13 พ.ค. 2560
 •   คำที่ 297  โลภมล 
   ดาวน์โหลด 11วันที่ 9 พ.ค. 2560
 •   คำที่ 296  สามเณร 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 29 เม.ย. 2560
 •   คำที่ 295  วีร 
   ดาวน์โหลด 10วันที่ 22 เม.ย. 2560
 •   คำที่ 294  อกุสีต 
   ดาวน์โหลด 8วันที่ 17 เม.ย. 2560
 •   คำที่ 293  ธรรมเสรี 
   ดาวน์โหลด 19วันที่ 7 เม.ย. 2560
 •   คำที่ 292  ปาราชิก 
   ดาวน์โหลด 11วันที่ 3 เม.ย. 2560
 •   คำที่ 291  สจฺจ 
   ดาวน์โหลด 11วันที่ 24 มี.ค. 2560
 •   คำที่ 290  ปิยวาจา 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 24 มี.ค. 2560
 •   คำที่ 289  พาลธมฺม 
   ดาวน์โหลด 35วันที่ 13 มี.ค. 2560
 •   คำที่ 288  วินยปฺปญฺญตฺติ 
   ดาวน์โหลด 39วันที่ 3 มี.ค. 2560
 •   คำที่ 287  ทุปฺปญฺญ 
   ดาวน์โหลด 9วันที่ 27 ก.พ. 2560
 •   คำที่ 286  ทิฏฺโฐฆ 
   ดาวน์โหลด 16วันที่ 17 ก.พ. 2560
 •   คำที่ 285  สงฺขารขนฺธ 
   ดาวน์โหลด 9วันที่ 9 ก.พ. 2560
 •   คำที่ 284  สพฺพตฺถกกมฺมฏฺฐาน 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 2 ก.พ. 2560
 •   คำที่ 283  ธุตงฺค 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 29 ม.ค. 2560
 •   คำที่ 282  วชฺชทสฺสี 
   ดาวน์โหลด 10วันที่ 21 ม.ค. 2560
 •   คำที่ 281  ธมฺมเทสนา 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 15 ม.ค. 2560
 •   คำที่ 280  ทิฏฐิ 
   ดาวน์โหลด 15วันที่ 7 ม.ค. 2560
 •   คำที่ 279  ธมฺมรส 
   ดาวน์โหลด 10วันที่ 1 ม.ค. 2560
 •   คำที่ 278  ธมฺมาทาส 
   ดาวน์โหลด 24วันที่ 22 ธ.ค. 2559
 •   คำที่ 277  ปํสุกูลจีวร 
   ดาวน์โหลด 12วันที่ 16 ธ.ค. 2559
 •   คำที่ 276  ธมฺมคารวตา 
   ดาวน์โหลด 12วันที่ 11 ธ.ค. 2559
 •   คำที่ 275  ปาปภิกฺขุ 
   ดาวน์โหลด 17วันที่ 2 ธ.ค. 2559
 •   คำที่ 274  อวิชฺชามล 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 24 พ.ย. 2559
 •   คำที่ 273  โอวาท 
   ดาวน์โหลด 15วันที่ 21 พ.ย. 2559
 •   คำที่ 272  มจฺจุ 
   ดาวน์โหลด 15วันที่ 13 พ.ย. 2559
 •   คำที่ 271  อนตฺถ 
   ดาวน์โหลด 12วันที่ 5 พ.ย. 2559
 •   คำที่ 270  สงฺฆรตน 
   ดาวน์โหลด 18วันที่ 30 ต.ค. 2559
 •   คำที่ 269  ธมฺมทายาท 
   ดาวน์โหลด 13วันที่ 21 ต.ค. 2559
 •   คำที่ 268  คหฏฺฐ 
   ดาวน์โหลด 7วันที่ 21 ต.ค. 2559